باورهای محدود کننده ای که طبق قانون جذب زندگی اجتماعی ما را وارد چالش می کند همه افراد در زندگی شان با مسائل و مشکلات مختلف و متعددی مواجه هستند. ولی اکثر مردم نمی خواهند بپذیرند که مشکلات در زندگی امری طبیعی است و آن ها باید برای رفعشان تلاش کنند. برخی از مردم معتقدند که ما در جهانی زندگی می…
ادامه مطلب ...