آرشیو ماهانه

مهر 1395

  میتوانید کمي از خودتان و گذشته تان برایمان بگویید؟ زندگي را در حالي آغاز کردم که از نعمت هاي چنداني برخوردار نبودم. من در خانواده اي به دنیا آمدم که از نظر مالي در مضیقه بود. دبیرستان را نیمه تمام رها کردم. ابتدا مدتي به کارهاي کارگري دست زدم و چندي نیز اتومبیل خود را یگانه سرپناه شب و روزم…
ادامه مطلب ...

میخواهم موفق باشم

چرا برخی اینگونه تصور میکنندکه یک مامور شهرداری نمی تواند موفق باشد؟ چرا یک شاگرد تنبل نمی تواند موفق باشد؟ چرا…

حکایت یک معجزه

سارا هشت ساله بود که از صحبت پدر مادرش فهمید برادر کوچکش سخت مریض است و پولی هم برای مداوای آن ندارند.  پدرش به…