مرور برچسب

هنر نه گفتن

جاش بیلینگزمیگوید نیمی از مشکلات زندگی  به این دلیل است که به سرعت میگوییم "بله" و "هنر نه گفتن" را بلد نیستیم احترام به خود: کلید هنر نه گفتن است!  مزایای "نه" گفتن قبل از اینکه به دستورالعمل های خاصی در مورد هنر "نه" گفتن بپردازیم ، اجازه دهید ابتدا به ارزش واقعی "نه" گفتن نگاه کنیم. نه گفتن…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام