مرور برچسب

نوشتن هدف

مهم ترین قدمی که باید برای رسیدن به اهداف برداریم بی تردید نوشتن هدف، نخستین گام در رسیدن به اهداف و موفقیت در زندگی است در صورتی که اکثر افراد حتی چنین کاری را انجام نمی دهند؛ در صورتی که نوشتن اهداف و به عبارتی روی کاغذ آوردن، آن ها را واقعی تر جلوه می دهد. ولی مهم ترین کاری که برای رسیدن به…
ادامه مطلب ...