مرور برچسب

ناخواسته

فشار به ناخواسته شما در جهانی زندگی می‌کنید که بر پایه‌ی قانون جذب است. این به این معنی است که ما در جهانی هستیم که منتظر است تا به توجه ما پاسخ دهد. جهان بر پایه‌ی کشش است نه طرد. جهان جذبی در این جهان نه وجود ندارد. شما به هر چیزی توجه کنید به دنیا سفارش می‌دهید که وارد زندگی شما شود.…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام