مرور برچسب

مدیتیشن

پرانایاما تمرینات تنفسی هستند که موانع فیزیکی و عاطفی را در بدن ما روشن می‌کنند تا تنفس را آزاد کنند و بدین ترتیب با تمرین مداوم آن جریان انرژی را در بدن افزایش می‌دهند. روشی که ما حرکت می‌کنیم، فکر می‌کنیم، عمل می‌کنیم و به خصوص تنفس می‌کنیم به جریان و نشاط انرژی جهانی که از طریق ما و همه…
ادامه مطلب ...