مرور برچسب

عینک خوش بینی

"آنچه که تعیین کننده  منزلت و شان ماست رفتار و نگرش می باشد نه استعداد و قابلیتهای ذاتیمان." زیگ زاگار اکثر ما با مثلها و حکایات زیادی در مورد خوشبینی برخورد کرده ایم، امـا ممکن است قدرت حقیقی دیـدن دنیا از طریق عینک خوش بینی را درک نکرده بـاشیم. قدرتی که می تواند بر همه چیز بسیار اثر گذار باشد…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام