مرور برچسب

راه و رسم به دست آوردن پول

  میتوانید کمي از خودتان و گذشته تان برایمان بگویید؟ زندگي را در حالي آغاز کردم که از نعمت هاي چنداني برخوردار نبودم. من در خانواده اي به دنیا آمدم که از نظر مالي در مضیقه بود. دبیرستان را نیمه تمام رها کردم. ابتدا مدتي به کارهاي کارگري دست زدم و چندي نیز اتومبیل خود را یگانه سرپناه شب و روزم…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام