مرور برچسب

تفکر و سبک زندگی

هفت عادت مردمان مؤثر استفان کاوی احساس موثر بودن، خواه در زندگی شخصی خودمان و خواه در زندگی دیگران، محصول "منش" ماست، نه ثمره قواعد و فنونی برای اداره یا کنترل کردن دیگران. هفت عادت توصیه شده در این کتاب، برنامه ای برای ایجاد تغییر بنیادی و پایدار می باشد. مشروط بر اینکه آنها را به خوبی…
ادامه مطلب ...