مرور برچسب

تفکر مثبت

تاثیر تفکرات مثبت و منفی انسان با قانون جذب در واقع جسم به عنوان خدمتکاری برای ذهن انسان می باشد و هر کاری که ذهن انجام دهد بی چون و چرا، جسم نیز آن را انجام می دهد؛ حتی اگر این کار بر اساس نظم و منطق باشد و یا بدون فکر و به صورت اتفاقی رخ دهد. تفکرات پلید و زشت باعث بیماری جسم می شوند و آن را…
ادامه مطلب ...