مرور برچسب

تاثیر قانون جذب

زندگی ما را دنیای اطراف ما تشکیل می دهد. دنیای اطراف ما از ارتعاشات و صدا ها تشکیل شده است. این ارتعاشات هستند که واقعیت اطراف ما را تشکیل می دهند‌. کلمات خالق هستند، خالقانی که جهان ما، زندگی ما و واقعیت ما را تشکیل می دهند. بدون کلمات ، یک فکر هیچوقت به واقعیت تبدیل نمی شود. این چیزی است که در طول…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام