پشتکار,پشتکار چیست,پشتکار داشتن

هرگز تسلیم نشو

می‌تونی انتخابکنی که فقط زنده بمونی ، یا موفقیت رو انتخاب کنی ، و اگر موفقیت رو انتخاب کنی باید بدونی که …         2+